KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2018


 

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ AN SINH

Số: 01 /KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     An Sinh, ngày 25  tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2018

              - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Sinh;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã An Sinh;

            Trung tâm HTCĐ xã An Sinh xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 02/2018 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền VSAT thực phẩm trong dịp tết nguyên đán.

-  Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường thôn xóm, tăng cường công tác trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân.

 - Tuyên truyền giữ gìn trật tự trị an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu chất gây nổ, thả đèn trời trước và sau tết nguyên đán.

- Kí cam kết không sử dụng tang trữ, sử dụng , buôn bán các loại pháo.

- Tiếp tục tiến hành điều tra nhu cầu học tập của nhân dân.

- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tiếp tục mở lớp theo nhu cầu 

- Cập nhật tin tức đầy đủ, kịp thời, chính xác.

. Thời gian tổ chức:                           

 - Tháng 02 năm 2018

3. Hình thức tổ chức:

 - Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã An Sinh  phối hợp với các cơ quan  trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:                                 

-TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

5. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 02 năm 2018; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Sinh  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

 6. Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể trên địa bàn và nhân dân xã An Sinh

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 02 năm 2018. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

P.GIÁM ĐỐC

  

 

                  

Nguyễn Ngọc Sơn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu