Phân công giảng dạy


   PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TTHTCĐ

 

UBND XÃ AN SINH

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                       An Sinh,  ngày 5 tháng 8 năm 2013

 

 

PHÂN CÔNG CÁC MẶT PHỤ TRÁCH  TT HTCĐ XÃ AN SINH

TT

 

Họ và tên

Chức vụ công tác

Chức vụ TT  HTCĐ

Phụ trách

1

Trần Ngọc Sơn

 P.Chủ tịch UBND

Giám đốc

Điều hành chung

2

Trần Ngọc Tiến

 Hội Khuyến Học

Phó giám đốc

Hoạt động của TT

3

Lê Văn Thịnh

Hiệu trưởng THCS

Phó giám đốc

HĐGD nhà trường

4

Nguyễn Đức Song

Chủ tịch MTTQ

Uỷ viên

Học tập MTTQ

5

Hoàng Xuân Nam

Bí thư Đoàn TN

Uỷ viên

Học tập ĐTN

6

Phạm Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch HNHPN

Uỷ viên

Học tập HNHPN

7

Hồ Thị Hằng

Chủ tịch hội nông đân

Uỷ viên

Học tập hội nông đân

8

Bùi Xuân Hướng

chủ tịch cựu chiến binh

Uỷ Viên

Học tập HTX& DVNN

         9             

Lê Đình Đảm

chủ nhiệm HTX

Ủy viên

Hoc tập về HTX& DVNN

         

10

Nguyễn Văn Bình

Cán bộ VHTT

Uỷ viên

Học tập VHTT

         

11

Hoàng Văn Dựng

Công chức tài chính

Uỷ viên

Tài chính

12

Nguyễn Thị Nguyệt

Giáo viên

Uỷ viên

CNTT, Website

13

Nguyễn Văn Tước

Thống khê- VP

Uỷ viên

 Thống Kê

                                               

 

                                       T/M  TT HTCĐ xã An Sinh

                                                Giám đốc

                                                                                             

 

 

                          

                                                           Nguyễn Ngọc Sơn