Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
44/2014-TT-BGDĐT Thông tư số 44 2014-TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã 30/08/17
89/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” 11/03/13
: 02/2008/CT-TTg Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, 11/03/13
Số: 89/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 09/03/13
Số: 5295/BGDĐT-GDTX Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 16/08/12
Số: 913 /BGDĐT-GDTX V v nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng 25/02/11
Số 96/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng 27/10/08
Số: 268/TB-VPCP THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 24/12/07
Hiển thị 8 mục.
trong 1