Đội ngũ quản lý TTHTCD xã An Sinh


 

 

 

DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ TTHCĐ XÃ AN SINH 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

công tác

Chức vụ TTHCĐ

Số ĐT

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Sơn

1964

Phó chủ tịch UBND

Giám đốc

0982.710.258

 

2

Trần Ngọc Tiến

1951`

Chủ tịch hội khuyến học

Phó giám đốc

0966.568.456

 

3

Lê Văn Thịnh

1959

Hiệu trưởng THCS

Phó giám đốc

0903.486.762

 

4

Nguyễn Đức Song

1973

Chủ tịch UBMTTxã 

Uỷ viên

 

 

5

Phạm Hồng Hạnh

 

Chủ tịch HNHPN

Uỷ viên

01682496170

 

6

Hoàng Xuân Nam

 

Bí thư đoàn xã

Uỷ viên

 

 

7

Hồ Thị Hằng

1965

Chủ tịch Hội nông dân

Uỷ Viên

 

 

8

Bùi Xuân Hướng

1958

Chủ tịch hội CCB xã

Uỷ viên

  

 

9

Phạm Mạnh Tiến

 

Cán bộ VHTT

Ủy viên

 

 

10

Hoàng Văn Dựng

 

Cán bộ tài chính kế toán

Ủy viên

 

 

11

Nguyễn Văn Thắng

 

Cán bộ Tư pháp xã

Uỷ viên

 

 

12

Nguyễn Thị Nguyệt

1961

Giáo Viên

Ủy viên

0983.886.901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top of Form

Bottom of Form