KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ AN SINH

Số:  05/KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     An Sinh, ngày 25  tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018

              - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Sinh;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã An Sinh;

            Trung tâm HTCĐ xã An

1. Dự kiến các hoạt động

- Phối hợp tổ chức tiêm phòng văcxim cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn;

- Phối hợp tổ chức kiểm tra phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản;

- Phối hợp tổ chức cho bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa và các loại hoa màu vụ xuân năm 2018

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, Ngày quốc tế thiếu nhi 2018, Giao lưu câu lạc bộ dưỡng sinh

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhân dân chấp hành luật giao thông;

- Phối hợp tổ chức Tổ chức mở lớp đào tạo nghề nông thôn; tin học; chuyển giao KHKT; tư vấn pháp luật...

- Phối hợp tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông mương thoát nước; Hưởng ứng tháng vì môi trường xanh, sạch, đẹp

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các bếp ăn tập thể, trường MN.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã An Sinh.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 17 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 6 năm 2018; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Sinh  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 17 thôn trên địa bàn.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 6 năm 2018. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

GIÁM ĐỐC

  

 

                  

Nguyễn Ngọc Sơn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu