KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ AN SINH

Số: 03 /KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     An Sinh, ngày 27  tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018

              - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Sinh;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã An Sinh;

            Trung tâm HTCĐ xã An

1. Dự kiến các hoạt động

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tìm hiểu lịch sử quê hương đất nước. Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 (Âm lịch) Tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các Vua Hùng. Ngày thành lập Quân chủng Phòng không (1/4/1953). Ngày thành lập Hội nhà văn Việt Nam (1/4/1957).  Ngày hiến máu nhân đạo (7/4). Ngày pháp luật thế giới (22/4). Ngày an toàn giao thông đường bộ toàn cầu (23/4). Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (ÂL). Ngày nước sạch và môi trường Việt Nam (29/4). Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (11h30' ngày 30/04/1975). Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886)...

- Tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ các khu, các bếp ăn tập thể, trường MN, TH.

- Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ 1.1.2015.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

           - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới. Giảm thiểu mất căn bằng giới khi sinh

           - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

           - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

           - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

           - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

           - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

           - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã An Sinh.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 17 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm 2018; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Sinh  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 17 thôn trên địa bàn.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm 2018. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

P.GIÁM ĐỐC

  

 

                  

Nguyễn Ngọc Sơn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu