Báo cáo hoạt động tháng 4 năm 2018


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ AN SINH

Số: 04  /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     An Sinh, ngày 27  tháng 4 năm 2018

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 4/2018

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 4/2018

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

STT

Nội dung chu1yên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Ghi chú

1

Chuyên đề "Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột"   

 

2/4

35

 

 

 

2

Trường trung học cơ sở An Sinh trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt giải trong các cuộc thi.   

 

 ¾

 

Toàn trường

 

 

3

Hiệu quả từ mô hình trồng hồng xiêm xoài ở xã An Sinh   

 

7/4

 

 

 

 

4

Trường Trung học cơ sở An Sinh đưa học sinh đi trải nghiệm, sáng tạo nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

 

16/4

68

 

 

 

                 II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 5/2018

1. Dự kiến các hoạt động  

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 như: Ngày quốc tế lao động 01/05, Giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc  30/4/1975, Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/05/1954, Chiến thắng chủ nghĩa Phát xít 09/05/1945, Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15-05-1941, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-05-1890, Thành lập mặt trận Việt Minh 19-05-1941

- Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1.1.2016, Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND. Những điểm mới trong Luật Căn cước công dân năm 2014

           - Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

           - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

            - Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

            - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

            - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

            - Tiếp tục duy trì lớp dưỡng sinh.

2. Thời gian tổ chức:

  - Tháng 5 năm 2018

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã An Sinh thực hiện.

- TT HTCĐ xã An Sinh phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

    Nguyễn Ngọc Sơn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu