BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ AN SINH

Số:08 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     An Sinh, ngày 25  tháng 7 năm 2018

 

           

       BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 7/2018

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 7/2018

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

        

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

1

2

64

VHXH, HĐND

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

 

3

5

UBND, Đoàn TN

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

2

25

Hội ND

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

2

2

89

Ban VHTT, các khu, Trường, đoàn TN

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

1

1

22

Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

52

Ban VHTT, thú y xã

 

 

       

 

 

 

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 8/2018

1. Dự kiến các hoạt động  

 Cùng phối kết hợp với các thôn, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8 như: 1-8-1930 : Ngày truyền thống công tác Tư tưởng Văn hóa của Đảng. 10-8 : Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam. 19-8-1945: chiến thắng Cách mạng tháng 8. 19-8-1945 : Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/1945.

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

           - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

            - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

            - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

            - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

2. Thời gian tổ chức:

  - Tháng 8 năm 2018

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã An Sinh thực hiện.

- TT HTCĐ xã An Sinh phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

    Nguyễn Ngọc Sơn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu