Asset Publisher

Kết quả hoạt động tháng 6 năm 2017

Kết quả hoạt động tháng 6 năm 2017


Kết quả hoạt động tháng 6 năm 2017

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ AN SINH

Số:  /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     An Sinh, ngày 27  tháng 6 năm 2017

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 6/2017

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 6/2017

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Ghi chú

1

Khai giảng lớp học bơi của học sinh tại "Bể bơi cho em" xã An Sinh

1

11/6

185

Học sinh 3 trường tiểu học và THCS trong toàn xã.

 

 

2

Lễ kết nạp Đảng viên mới của trường THCS An Sinh

 

8/6

 14

Đảng viên trường THCS An Sinh

 

 

3

Các Trường trong cụm 1 tham dự ngày hội KHCN của PGD và ĐT

 

5/6

 

Giáo viên toàn xã

 

 

4

Giải bơi truyền thống Thị Xã Đông Triều lần thứ 24

 

 3/6

 8

 

 

 

5

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017

 

1/6

 

Đoàn TN xã

 

 

 

 

          

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 7/2017

1. Dự kiến các hoạt động  

Cùng phối kết hợp với các thôn, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 7 Ngày Dân số Thế giới 15-7-1950.  Ngày truyền thống thanh niên xung phong 17-7-1966,  Kỷ niệm ngày ký hiệp định Giơnevơ;  Ngày thương binh, liệt sĩ.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp phổ biến kiến thức về các loại cây ăn quả.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

2. Thời gian tổ chức:

  - Tháng 7 năm 2017

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã An Sinh thực hiện.

- TT HTCĐ xã An Sinh phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

    Nguyễn Ngọc Sơn