Asset Publisher

Báo cáo hoạt động tháng 1 năm 2017

Báo cáo hoạt động tháng 1 năm 2017


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ AN SINH

Số:  /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     An Sinh, ngày 27  tháng 1 năm 2017

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2017

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 1/2017

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Ghi chú

1

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

1

6/1

 

Đảng viên toàn xã

 

 

2

Hội đồng nhân dân xã An Sinh tổ chức kỳ họp khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1

11/1

65

HĐND xã, đại biểu thị xã

 

 

3

Cán bộ và nhân dân xã An Sinh tích cực hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"

1

16/1

 

Nhân dân toàn xã

 

 

4

Đoàn thanh niên xã An Sinh dọn vệ sinh đường lên Ngọa Vân

 1

 22/1

 120

Đoàn viên.

 

 

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 1/2017

1. Dự kiến các hoạt động  

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2

- Tuyên truyền công tác đảm bảo thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông trong dịp đón xuân Đinh Dậu 2017

- Tuyên truyền giáo dục. Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đô thị, tăng cường công tác trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu.

- Tuyên truyền giữ gìn sự bình an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu chất gây nổ, thả đèn trời trước và sau tết nguyên đán 2017.

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 2.

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong xã.

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Dưỡng sinh cho người cao tuổi

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 2 năm 2017

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã An Sinh thực hiện.

- TT HTCĐ xã An Sinh phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

    Nguyễn Ngọc Sơn