Xuất bản thông tin

Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2017

Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2017


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ AN SINH

Số:  /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     An Sinh, ngày 27  tháng 8 năm 2017

           

                             BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 8/2017

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 8/2017

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Ghi chú

1

Tổng kết hoạt động hè 2017

 

31/7

340

ĐTN xã

 

 

2

Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở dự hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè 2017

 

4/8

Giáo viên 5 trường MN,TH, THCS

 

 

 

3

Tập huấn phòng học thông minh tại trường TH An Sinh A

 

7/8

27 giáo viên

 

 

 

4

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

11/8

Giáo viên trường Th An Sinh B

 

 

 

5

Trường mầm non An Sinh A tổ chức tập huấn CNTT cho giáo viên trong toàn trường.

 

18/8

Giáo viên trường MN An Sinh A

 

 

 

6

Trường THCS An Sinh: Những buổi học của tuần học đầu tiên năm học 2017 -2018.

 

19/8

Giáo viên, Học sinh toàn trường.

 

 

 

7

Trường MN An Sinh A Thực hiện "Ngày chủ nhật xanh".

 

27/8

Giáo viên trường MN An Sinh A

 

 

 

 

 

          

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 9/2017

1. Dự kiến các hoạt động  

     Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9 như: 2-9: Quốc khánh (1945). Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9). Ngày chủ tịch HCM qua đời (1969), 12-9-1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh, 20-9-1977: VN trở thành thành viên Liên hiệp quốc, 23-9-1945: Nam Bộ kháng chiến, 27-9-1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn.

            - Chuẩn bị tốt cho các hạt động chào mừng khai giảng chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tích cựu tham gia các hoạt động của xã và của thị xã như: Ngày chủ nhật xanh, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp…

- Phối hợp cùng các trường trên địa bàn duy trì lớp dạy bơi cho các học sinh trong toàn xã.

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018, Chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng khai giảng tuần lễ học tập suốt đời năm học 2017-2018.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

           - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

            - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

2. Thời gian tổ chức:   

  - Tháng 9 năm 2017

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã An Sinh thực hiện.

- TT HTCĐ xã An Sinh phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

    Nguyễn Ngọc Sơn